عشق ورزی چون دگر آموخته‌ها، آموختنی‌ست.

تاریخچه

مجتمع فرهنگی، آموزشی ربانی با ياری پروردگار مهربان فعاليت خود را در تابستان سال ۱۳۷۲ با تأسيس مدرسه راهنمايی غيردولتی در منطقه ۳ آموزش و پرورش تهران آغاز كرد. خلق فضای رشد وتعالی انسانی، همراه با ايجاد انگيزه‌های يادگيری درون زا از طريق افزايش توانمندی‌های اخلاقی، شناختی، عاطفی/اجتماعی و مهارتی با توجه به تفاوت‌های فردی، از مهم‌ترين اهداف فرآيند آموزش در مجتمع ربانی می باشد.

در سال ۱۳۸۳، با تأسيس دبيرستان، پيوستگی آموزش تا مقطع پيش دانشگاهی با نگاهی فرآيند مدار و جامع به عنوان يكي از اهداف مهم مجتمع ربانی قرار گرفت. در همين سال ها ( ۸۲تا۸۴ ) معماری مجدد سازمان در همه ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری باعث تحولات جديدی در مجتمع ربانی شد. انتقال به بنای جديد مجتمع با معماری خلاقانه ( در شهرك قدس، منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران )، طراحی مجدد فرآيندهای آموزشی و دريافت گواهی مديريت كيفيت، آغاز دوره‌های ويژه تربيت مربيان، بسترهای اوليه برای حركت به سوی ايجاد يك مدرسه يادگيرنده را فراهم كرده است.

در تمام اين سال ها، عشق ورزی به تربيت انسان های متعادل و متعالی، روحيه كار گروهی و مشاركت، تغييرپذيری و پيوسته درحركت بودن، خلاقيت و مهم تر از همه احساس تعلق بالای همكاران، والدين و دانش آموزان، پشتوانه‌ای ارزشمند، برای توسعه كمی و كيفی در همه ابعاد بوده است.

ايجاد فضای سالم، امن و پويای يادگيری، برای تسهيل در به فعل در آوردن ظرفيتهای انسانی، با هدف رشد و تعالی به سوی ذات هستی بخش


اين حقيقـت را شنـو از گـوش دل   تا برون آيی به كلی زآب و گل
جان انسـان جلوه ربانـی اســـت   جان شعاع حضرت سبحانی است
زين سبب پيغمبراين را شرح ساخت   هركه جان بشناخت يزدان را شناخت