ماموریت

ماموريت ما در مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی ساختن يک سازمان يادگيرنده است كه نتايج آن سبب کاميابی و تعالی همه ذينفعان باشد:
توفيق فرزندانمان در زندگی؛ ما در پی شناساندن بذری هستيم که خداوند در دل هر انساني نهاده و شرايطی را فراهم خواهيم کرد تا فرزندان ما خود مسير رشد مناسب خويش را در راه توانمندی، کارآفرينی و تعالی بيابند و انسانهايی سالم، سعادتمند و مومن باشند.
توفيق مربيان و همکاران در جامعه حرفه ای؛ ما فضای مناسبی برای تعالی انسانی و توسعه قابليتهای همکاران مدرسه ايجاد مي کنيم تا بتوانند جايگاه مادی و معنوی مناسبی کسب کنند و در رشد و تکامل انسانی خود و ديگران اثرگذار باشند.
توفيق خانواده ها و جامعه؛ ما نقش فعالی در تعامل با خانواده ها و جامعه پيرامونی ايفا خواهيم کرد تا با همكاری هم شهروندانی مؤمن، سالم و مؤثر در بهبود شرايط زيستی جامعه مان باشيم.
توفيق نسل آينده؛ فرزندان ما مادران آينده خواهند بود؛ بنابراين، ما به توسعه پايدار بها می دهيم تا نسل های آينده نيز از ميراث خرد و عشق به جای مانده بهره مند شده، از ما به نيکی ياد کنند و جريان عشق و تعالی انسان ها را در جامعه تسری دهند.