تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه، فعالیت خلاقانه‌ای است که در یک چارچوب سیستماتیک سامان می‌یابد تا به دانش موجود در زمینه‌ی انسان، فرهنگ و جامعه بیفزاید و برای این دانش، کاربردهای تازه‌ای را ایجاد کند. تحقیق و توسعه دو فرایند در هم تنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است. بسیاری از محصولات کاربردی که امروزه به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما تلقی می‌گردند، محصول ترکیب این دو فرایند هستند. بخش تحقیق و توسعه علاوه بر ارتباطش با توسعه تکنولوژی، معنای اقتصادی ویژهای را هم در بطن خود دارد و امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری و پشتیبانی از این بخش در سازمان ها ونهاد ها بازتاب یک جریان گسترده در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و بازدهی رضایت بخش و مکفی در آینده میباشد. 

مراکز تحقیق و توسعه مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی با رویکرد کارافرینی در صدد ایجاد هسته های پژوهشی است تا از آن طریق، فعالیت های دانش آموزی مرتبط با این حوزه را انسجام بخشیده و فرآیند طراحی و تولید محصول و یا بهینه سازی فرآیند های موجود را با در نظر گرفتن عوامل مهم هزینه، زمان ، تولید و نوآوری و کیفیت به نحو مطلوب توسط دانش آموزان به انجام رساند. هر مرکز در ابتدای سال تحصیلی آیین نامه اجرایی تدوین و بر اساس وظایف و مسئولیت های تعین شده بر نحوه عملکرد اعضا و گروه ها و چگونگی انجام و پیشرفت روند اجرای پروژه های دانش آموزی نظارت می شود.


• مراکز تحقیق و توسعه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱- مرکز تحقیق و توسعه طراحی سبز
۲- مرکز تحقیق و توسعه زیست فناوری
۳- مرکز تحقیق و توسعه رفتار و روان
۴- مرکز تحقیق و استودیو تولید و ساخت انیمیشین
۵- مرکز تحقیق و تولید و ترویج داستان نمایشی
۶- مرکز تحقیق و طراحی بازی های رومیزی