اولياء و مربیان

فرآيند محوری یکی از ارکان اصلی مدیریت جامع کیفیت بوده که در آن فرآيندها محور تمام تحولات و اصلاحات در یک سیستم تلقی شده و اساس ارتقا کیفیت را ارتقا عملکرد فرآيندها تشکیل می دهد.

در یک سازمان، فرآيندها در پاسخ به نیازهای مشتری‌ها در زمینه فعاليت مرتبط با آن سازمان، طراحی و اجرا می‌گردند. این نکته مهم است که کارکنان به این نگرش دست یابند که یک فرآيند فقط در ارائه خدمت محدود نمی‌شود و با اطمینان از کیفیت مطلوب در خدمت ارائه شده نمی‌توان از بهبود و یا ارتقا آن فرآيند مطمئن شد.

برای ایجاد اثر مطلوب در مخاطب ( مشتری) باید خود او نیز در روند فرآيند مشارکت داده شده و در واقع به عنوان صاحب فرآيند تلقی گردد و این نکته مخاطب ( مشتری) را در جایگاه شریک و نه صرفاً یک فرد گیرنده خدمت و در خارج از حیطه عملکرد فرآيند قرار می دهد.