پیش دبستان

فرشتگان كوچكمان راه پيشرفت وتعالی خود را در جهت رشد ابعاد مختلف شخصيتی آغاز ميكنند .

آموزش و پرورش به عنوان دو ركن اصلی اين مجتمع دانش آموزان را ياری می كند تا نه تنها در جهت ارتقای سطح معلومات و اطلاعات گام بردارند بلكه موجب به فعل درآمدن استعدادها و قابليتهاي ذهنی و فطری اين عزيزان نيز می گردد.

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی با ايجاد فضای آموزشی شاد و پرنشاط ، احساس امنيت عاطفی را در دانش آموزان افزايش داده و با در پيش گرفتن روشهای تدريس مناسب مبتنی بر ارتباطات مؤثر دانش آموزان را در جهت تقويت انگيزه، علاقه، نگرش مثبت و هدفمندی رشد می دهد. هدف آرمانی اين مجموعه پرورش انسانهايی می باشد كه در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به رشد و شكوفايی دست يابند. باشد كه در پناه ايزد منان اين تكليف الهی مان را به انجام برسانيم چرا که ارتقای كودكانمان هدف غائی و نهایی همه ماست.