دبستان

مقطع دبستان مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی براساس آخرین دستاوردهای آموزشی و پرورشی روز جهان الگویی مناسب را در جهت تعلیم و تربیت کودکان عزیز طراحی و اجرانموده است. این الگوها بر اساس سبکهای یادگیری وهوشهای چندگانه شکل گرفته ودانش آموزان را ترغیب می نماید تا با تکیه بر قابلیتهای فردی مسیر یادگیری را به بهترین نحو طی نمایند. کادر آموزشی این مقطع دانش آموزان را به انجام فعالیتهای کلاسی به صورت گروهی تشویق می نمایند چرا که این فعالیتها حس اعتماد به نفس عزیزانمان را افزایش داده و همچنین آغازگر تعامل اجتماعی دانش آموزان در این مقطع سنی می باشد. کادر مجرب این مجموعه نه تنها در جهت ارتقای سطح معلومات و اطلاعات دانش آموزان گام برمی دارند بلكه موجب به فعل درآمدن استعدادها و قابليتهای ذهنی و فطری اين عزيزان نيز می گردند.

شعارِ مدرسه من یعنی من بیانگر این مهم می باشد که این مدرسه است که انسان را به تکامل و تعالی می رساند و ما بر این باوریم که این تعالی در مسیری اتفاق خواهد افتاد که آموزش و پرورش در تعامل با یکدیگر راه را هموار سازند .مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی با ايجاد فضای آموزشی شاد و پرنشاط، احساس امنيت عاطفی را در دانش آموزان افزايش داده و با در پيش گرفتن روشهای تدريس مناسب مبتنی بر ارتباطات مؤثر دانش آموزان را در جهت تقويت انگيزه، علاقه، نگرش مثبت ،و هدفمندی رشد می دهد . هدف آرمانی اين مجموعه پرورش انسانهایی می باشد كه در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به رشد و شكوفايی دست يابند. فرشتگان كوچكمان راه پيشرفت وتعالی خود را در جهت رشد ابعاد مختلف شخصيتی آغاز ميكنند.