پیام مدیریت برای فارغ التحصیلان

فرزندانم !

تنها نسيم پيروزی و سرافرازی شما عزيزان ، عزم مرا در تلاش برای پرورش و تربيت پايدارتر می کند و همواره چشم به فردايی دارم که با دستان توانمند و عملکرد مؤثر شما بنا، و در پرتو ذهن‌های خلاقتان آراسته خواهد شد.

من به فردايی اميد دارم که انسان هايي شايسته و سلامت از مجتمع فرهنگی آموزشي ربانی فارغ التحصيل شوند و همواره راه ربانی و الهی را که هدف از خلقت و آفرينش انسان هاست در مسير آبی زندگی، پرافتخار طی نمايند.

ما در طول گذشت هفت سال پرواز عاشقانه‌ای را تجربه کرديم و در ادامه راه نيز با هم هستيم، هميشه و هر روز، هرچند که در کنار هم نباشيم.

ما با هم هستيم و خاطر من از عطر ياد شما معطر و قلب من آکنده از گل های محبت شماست.

در زندگی مدام از پله‌ای به پله بالاتر می‌رويم. از افقی به افق بازتر و از مساحتی به مساحت وسيع تر، گسترده تر و برتر ......

تلاش ما را پايانی نيست، چراکه در افق ديد ما خورشيدي است تابان، که با هر گام، گام ديگر راروشن تر می‌سازد.

پايان تنها برای کسانی بامعناست که بال‌های اميدشان زود خسته می‌شود . اما بال‌های اميد ما همواره در سايبان لطف و ياری پروردگاری است مهربان و قدرتمند، آنقدر مهربان و آنقدر توانمند که خستگی را هرگز بر او راهی و نفوذی نيست .

در قلب هامان :     پيام " محبت و صفا "      بر لب هامان :    سرود " پيوسته درآغازيم ... "      تا ابد جاری است ...

الهه ربانی
مؤسس مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی

افتخارآفرینان ربانی