دوازدهم

در این مقطع دانش آموزان ما برای رقابتی سرنوشت ساز آماده می‌شوند. عزیزانمان آغازگر فصل جدیدی از زندگیشان هستند. این مهم به جز بازیابی خویشتن در هستی و رشد تعالی به سوی ذات هستی بخش میسر نمی‌باشد.

آرامش قلبی و حس اعتماد به نفس به یقین این راه را برایشان هموار می‌سازد. هدف, تربیت شهروندانی مؤمن, سالم و موثر در بهبود شرایط زیستی زندگی و جامعه حرفه‌ای می‌باشد. خودباوری و در راستای بهره مندی از میراث خرد یاریگر آنهاست تا گامهایی استوار در مسیر آینده بردارند. زندگیشان اثربخش و رشد توانمندیشان در جهت کارآفرینی و توسعه, پایدار و پاینده باشد.