لوح تقدیر حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتیSchool Safety Standard


BS EN ISO 22000:2005

Food Safety Management Systems


BS OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety Management


BS EN ISO 14001:2015

Environmental Management Systems


ISO 10015:1999

Quality Management - Guidelines for Training


ISO/FDIS 10002:2014

Customer Satisfaction - Guidelines for Complains Handling in Organizations


BS EN ISO 9001:2015

ْQuality Management System


BS EN ISO 14001:2015

استاندارد مدیریت محیط زیست


BS OHSAS 18001:2007

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی


ISO 10015:1999

استاندارد آموزش منابع انسانی


ISO/FDIS 10002:2014

استاندارد رضایت مشتری


School Safety Standard

استاندارد امنیت مدرسه


BS EN ISO22000:2005

استانداردامنیت غذایی


BS EN ISO9001:2015


گواهینامه درجه یک مرکز آموزشی


رتبه برتر ادراه سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش تهران


گواهینامه عضویت انجمن مدیریت ایران


FEE(Education Environmental for Foundation) Certificate


International Eco-Schools


گواهینامه درجه یک مرکز آموزشی