جشن یادگیری علوم پایه چهارم

۰۷ خرداد ۱۳۹۶

ساخت ربات متحرک (ربات نظافت چی - دست مصنوعی)
توسط نازگل خوئیلر