جدول پخش دروس، شنبه ۲۴ خرداد از شبکه آموزش

۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، شنبه ۲۴ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه اول:
۱۰:۳۰ مطالعات اجتماعی نهم متوسطه اول
۱۰:۵۰ علوم تجربی هشتم متوسطه اول
۱۱:۱۰ ریاضی نهم متوسطه اول
۱۱:۳۰ ریاضی نهم متوسطه اول
۱۱:۵۰ کاروفناوری هفتم متوسطه اول
۱۲:۲۰ ریاضی هفتم متوسطه اول
۱۳:۰۵ علوم تجربی نهم متوسطه اول


متوسطه دوم:
۱۴:۴۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۵:۱۰ ادبیات فارسی (دوازدهم علوم اسلامی)
۱۵:۴۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۶:۱۰ فیزیک (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ فلسقه (دوازدهم علوم اسلامی)
۱۷:۱۰ فیزیک (دوازدهم ریاضی)