جدول پخش دروس، یکشنبه ۲۵ خرداد از شبکه آموزش

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، یکشنبه ۲۵ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه اول:
۱۰:۳۰ عربی هشتم متوسطه اول
۱۰:۵۰ علوم تجربی هشتم متوسطه اول
۱۱:۱۰ علوم تجربی نهم متوسطه اول
۱۱:۳۰ ریاضی هفتم متوسطه اول
۱۱:۵۰ کاروفناوری هشتم متوسطه اول
۱۲:۲۰ علوم تجربی نهم متوسطه اول
۱۳:۰۵ فرهنگ و هنر نهم متوسطه اول


متوسطه دوم:
۱۴:۴۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۵:۱۰ حسابان (دوازدهم ریاضی)
۱۵:۴۰ ادبیات فارسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۶:۱۰ فیزیک (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۷:۱۰ سلامت و بهداشت (دوازدهم تجربی و ریاضی)