جدول پخش دروس، چهار‌شنبه ۲۸ خرداد از شبکه آموزش

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، چهار‌شنبه ۲۸ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه دوم:
۱۰:۳۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۱:۳۰ ریاضی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۲:۰۰ دستور زبان فارسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۴:۴۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۵:۱۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۵:۴۰ تاریخ اسلام (دوازدهم علوم و معارف اسلامی)
۱۶:۱۰ هندسه (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ تاریخ اسلام (دوازدهم علوم و معارف اسلامی)