جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

۱۵ فروردين ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ریاضی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ریاضی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ پرورشی - توانمندسازی شغلی
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۵ زیست شناسی(دهم تجربی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰ شیمی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰٠ شیمی (دهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ فیزیک(دوازدهم تجربی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ هویت اجتماعی (دوازدهم تجربی و ریاضی)