جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۶ فروردين ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان - اعتماد بنفس
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۵ عربی و زبان قرآن(دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰ عربی و زبان قرآن (یازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰٠ عربی و زبان قرآن (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ هویت اجتماعی(دوازدهم همه رشته‌ها)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)