جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

۱۸ فروردين ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ نگارش پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ نگارش پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ نگارش پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان- تولید محتوای الکترونیکی
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۵ شیمی(دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰ شیمی (یازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰٠ شیمی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ فیزیک(دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ فیزیک (دهم تجربی و ریاضی)