جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۹ فروردين ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ عربی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ عربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان- سنجش تکوینی آمیخته در محیط های یادگیری الکترونیکی
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۵ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰ زیست‌شناسی (دهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (یازدهم تجربی)
۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ فیزیک (یازدهم تجربی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ زمین شناسی (یازدهم تجربی)