جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

۲۰ فروردين ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم 
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بسته تحولی مدرسه خوانا

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ فرهنگ و هنر پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ فرهنگ و هنر پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۵ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰  آمادگی دفاعی (دهم همه رشته‌ها)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)