آتش نشانی

۲۰ مهر ۱۳۹۵

دانش آموزان پیش دبستانی از آتش نشانی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۵ بازدیدکردند.