جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ پرورشی- توانمند سازی شغلی 
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ عربی و زبان قرآن(دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ عربی و زبان قرآن (یازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ عربی و زبان قرآن (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ فیزیک (یازدهم تجربی)
۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ زیست‌شناسی (دوازهم تجربی)