جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ علوم تجربی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ علوم تجربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان -تولید محتوای الکترونیکی 
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ریاضی(دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی (یازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ زمین شناسی (یازدهم تجربی)
۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ فیزیک (یازدهم تجربی)