جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ادبیات فارسی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ادبیات فارسی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ادبیات فارسی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان- تولید محتوای الکترونیکی
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ شیمی(دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی (یازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ شیمی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ تفکر و سواد رسانه ای (دهم همه رشته‌ها)
۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ زمین‌شناسی (یازدهم تجربی)