جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ تفکر و سبک زندگی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان- آموزش یادگیری علوم تجربی 
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۰۰ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زیست‌شناسی (دهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (یازدهم تجربی)