جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه ششم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بسته تحولی مدرسه خوانا 

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ کاروفناوری  پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ کاروفناوری پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ کاروفناوری پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان - آموزش یادگیری علوم تجربی
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰  آمادگی دفاعی (دهم همه رشته‌ها)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)