جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ زبان انگلیسی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ زبان انگلیسی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰  آموزش معلمان - بدفهمی های ریاضی
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰٠ زیست شناسی(یازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی (یازدهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ کارگاه کارآفرینی و تولید (یازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)