جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
شبکه ‌آموزش:
۷:۴۵ تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ویژه  برنامه تجلیل از  گرامیداشت مقام معلم با حضور مقام عالی وزارت 

۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ریاضی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ریاضی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ پرورشی - برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زیست شناسی(دوازهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ شیمی (دهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک (دهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ فیزیک (دوازهم تجربی)