جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰

۰۸ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ زبان انگلیسی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ زبان انگلیسی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰  آموزش معلمان - بدفهمی های ریاضی
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۲۰ دین و زندگی(دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۲۰ تا ۱۸:۰٠ شیمی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ مشاور تحصیلی