جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰

۰۹ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ کاروفناوری پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ کاروفناوری پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ کاروفناوری پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ پرورشی - توانمندسازی شغلی
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ هویت اجتماعی(دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳٠ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ مشاور تحصیلی