جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ پرورشی - موانع یادگیری
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۲۰ تا ۱۸:۰۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰ دین و زندگی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ مشاور تحصیلی