جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ علوم تجربی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ علوم تجربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان -تولید محتوای الکترونیکی 
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱٠ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)