جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهار‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ادبیات فارسی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ادبیات فارسی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ادبیات فارسی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان- تولید محتوای الکترونیکی
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱٠ ادبیات فارسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ مشاور تحصیلی