جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ عربی پایه هفتم 
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی پایه هشتم 
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ عربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ آموزش معلمان- یادگیری علوم تجربی 
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ عربی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳٠ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)