جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰ فیزیک (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ شیمی (دهم تجربی و ریاضی)