جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:


متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱٠ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰ مشاور تحصیلی