جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۵ ابان ۱۴۰۰

۲۵ آبان ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۵ ابان ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ مطالعات اجتماعی پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هشتم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ریاضی(یازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ شیمی(دوازدهم تجربی و ریاضی)