جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۶ ابان ۱۴۰۰

۲۶ آبان ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۶ ابان ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ بازی و ریاضی پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ریاضی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ریاضی پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی (دهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک (دهم تجربی)