جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۲۷ ابان ۱۴۰۰

۲۷ آبان ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۲۷ ابان ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ کاروفناوری پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ کاروفناوری پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ کاروفناوری پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هفتم

متوسطه دوم:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۰ ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۱۵ شیمی (دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۵٠ ریاضی (دهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۳۰ زیست‌شناسی (دهم تجربی)