جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

۲۹ آبان ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ فارسی و نگارش پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ ادبیات فارسی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ادبیات فارسی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ ادبیات فارسی پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ هنر پایه هفتم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)