جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۳۰ ابان ۱۴۰۰

۳۰ آبان ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۳۰ ابان ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰بازی و ریاضی پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ زبان انگلیسی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ زبان انگلیسی پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ هنر پایه هشتم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زیست‌شناسی(یازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ فیزیک (یازدهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ زیست‌شناسی (یازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک(دهم تجربی)