جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

۰۱ آذر ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳٠ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰٠ بازی و ریاضی پایه سوم
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰  بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰٠ علوم تجربی پایه هفتم
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی پایه هشتم
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰٠ علوم تجربی پایه نهم
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ هنر پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زیست‌شناسی(دوازدهم تجربی)
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ فیزیک (یازدهم تجربی)
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰٠ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ شیمی(دهم تجربی و ریاضی)