کسب عنوان برتر درس پژوهی کشوری سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

mso-bidi-language:FA">در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، از معلم به عنوان
"پژوهشگر و یادگیرنده ی مادام العمر " 
نام برده می شود.           

mso-bidi-language:FA"> درس پژوهی از جمله اقداماتی است که در راستای
تحقق این هدف برآن تکیه می شود.mso-bidi-language:FA">کسب عنوان برتر درس پژوهی کشوری سال تحصیلی 98-1397 ، توسط گروه
درس پژوهی مقطع ابتدایی مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی ارج نهاده و از زحمات اعضای
محترم گروه تقدیر می گردد
.