جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

۲۱ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ فیزیک (دهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ شیمی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک (دهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ شیمی (دوازدهم تجربی)