جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

۲۳ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰


شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ کاروفناوری پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ کاروفناوری پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ کاروفناوری پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ شیمی (دهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ شیمی (دهم تجربی)