جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۲۵ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ادبیات فارسی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ادبیات فارسی پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ ادبیات فارسی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)