جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

۲۶ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ بازی و ریاضی پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ زبان انگلیسی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زبان انگلیسی  پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زبان انگلیسی  پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ زیست‌شناسی (یازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ زیست‌شناسی (یازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ ریاضی (دهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ ریاضی (دهم تجربی)