جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

۲۷ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ علوم تجربی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ علوم تجربی پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ علوم تجربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک (یازدهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ فیزیک (یازدهم تجربی)