جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

۲۸ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ فرهنگ و هنر پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ فرهنگ و هنر پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ فیزیک (دهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ شیمی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک (دهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ شیمی (دوازدهم تجربی)