برگزاری آزمون بین المللي ریاضی IMAS مرحله اول

۱۴ آذر ۱۳۹۷

آزمون ریاضی IMAS در روزهای یکشنبه ۱۱ آذر و دوشنبه ۱۲ آذر در پایه های چهارم، ششم وهشتم برگزار گردید.