جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

۲۹ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ بازی و ریاضی پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ریاضی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ریاضی پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ ریاضی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک (دوازدهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)