جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

۳۰ دى ۱۴۰۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰


شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هفتم
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ عربی پایه هشتم
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ عربی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ شیمی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ زیست‌شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ شیمی (دهم تجربی)
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ زیست‌شناسی (دهم تجربی)